Nacházíte se zde: Úvod / Konference, školení / Dny vzdělávací činnosti vysokých škol

Dny vzdělávací činnosti vysokých škol

konference „Dny vzdělávací činnosti vysokých škol” pořádané MŠMT ve dnech 2. a 3. září 2020 v Národní technické knihovně v Praze si Vám nyní dovolujeme zaslat program akce a registrační formulář.
Čas 02.09.2020   10:00
03.09.2020   14:00
Místo Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Vážení,

konference „Dny vzdělávací činnosti vysokých škol” pořádané MŠMT ve dnech 2. a 3. září 2020 v Národní technické knihovně v Praze si Vám nyní dovolujeme zaslat program akce a registrační formulář.  

Program obsahuje anotaci jednotlivých tematických bloků a plánované příspěvky včetně potvrzených prezentujících. Dny vzdělávací činnosti vysokých škol jsou událostí, která otevře všem členům akademické obce, studujícím a dalším zájemcům prostor pro sdílení zkušeností s výukou a diskuzi o budoucnosti vysokoškolského vzdělávání tváří v tvář novým situacím a výzvám. Konference se bude rovněž věnovat distančnímu vzdělávání nejen v průběhu pandemie covid-19 a jeho využití v době, kdy nebude prezenční výuka omezena. 

Pevně věříme, že Vás program akce zaujal a rozhodli jste se pro účast na ní. V tom případě bychom Vás rádi požádali o registraci prostřednictvím registračního formuláře. Několik týdnů před akcí budou mít registrovaní účastníci možnost přihlásit se do paralelních tematických bloků, které jsou svým pojetím workshopové či jinak interaktivní a vyžadují menší počet účastníků. 

 

Program:

 

1. Strategické priority v oblasti vysokého školství

Rok 2020 je obdobím vzniku několika zásadních strategických dokumentů, které společně skládají vizi českého vysokého školství
pro nadcházející dekádu. Úvodní blok by proto MŠMT chtělo využít jako možnost představit akademické obci i širšímu publiku
priority na budoucí pěti až desetileté období, hlavní reformní kroky, a to včetně nových podpůrných nástrojů k jejich naplňování
a způsobů, jakými na ně mohou samy vysoké školy reagovat prostřednictvím vlastních strategických záměrů.
 
● Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+
● Strategický záměr ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021
● Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021
● Program na podporu strategického řízení vysokých škol
 
Cílové publikum: management vysokých škol/pracovníci strategických útvarů/akademičtí pracovníci.
 
 
2. Workshopy rozvíjející prioritní cíle Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021
 
Jak konkrétně lze institucionálně uchopit rozvoj relevantních kompetencí pro absolventy; flexibilních forem vzdělávání a CŽV; jak
zefektivnit doktorské studium; či jak se postavit k internacionalizaci vysokého školství tváří v tvář novým výzvám bude předmětem
tematicky zaměřených workshopů. Jednotlivými workshopy provedou osobnosti mající zkušenosti s vedením velkých vysokých
škol a tvorbou institucionálních strategií v dané oblasti.
 
● Rozvoj kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století
Mgr. Michal Bulant, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a kvalitu, Masarykova univerzita
● Zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
● Zvýšení efektivity a kvality doktorského studia
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., děkan Fakulty informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
● Internacionalizace vysokého školství v nové éře
prof. Mgr. Martin Kudláček, Ph.D., prorektor pro zahraničí, Univerzita Palackého v Olomouci
 
Cílové publikum: management vysokých škol/pracovníci strategických útvarů.
 
3. Zajišťování kvality distančního vzdělávání
 
Jak využívat distanční metody vzdělávání v běžném režimu a jak zajistit, aby přinášely studujícím srovnatelnou nebo vyšší
hodnotu ve srovnání s tradičními metodami? Koordinace tohoto bloku se ujmou zástupci Univerzity Karlovy, kteří představí jednak
výsledky vlastního šetření mezi studenty a vyučujícími o distančních metodách vzdělávání, jednak nastíní plány vnitřního
zajišťování kvality distančního vzdělávání (vnitřní předpisy a metodiky) a představy o vnějším zajišťování kvality (standardy pro
akreditace ve vysokém školství). Diskuze bude vedena v dialogu se zástupci studujících, kteří v rámci bloku taktéž představí
výstupy svého šetření mezi studenty všech českých vysokých škol o zkušenostech s výukou probíhající v období pandemie.
 
● Prezentace výstupů studentského a akademického šetření na Univerzitě Karlově – co si vzít ze zkušenosti z období
pandemie pro kvalitní výuku a učení
zástupci vedení Univerzity Karlovy
● Představení výsledků šetření mezi studujícími o zkušenostech s distanční výukou během pandemie covid-19
zástupci Studentské komory Rady vysokých škol
 
Cílové publikum: management vysokých škol/pracovníci strategických útvarů.
 
4. Distanční metody výuky v prezenčních studijních programech (blended learning a flipped classroom)
 
Na základě praktických zkušeností akademických pracovnic a pracovníků s distanční výukou před nebo v průběhu pandemie
covid-19 budou názorně představeny možnosti, které tyto metody nabízí pro běžný pedagogický proces. Budou diskutovány možnosti
synergického využívání prezenčních i distančních metod (blended learning) například pomocí přístupu převrácené třídy
(flipped calssroom). Příspěvky budou doplněny diskuzí v menších skupinách.
 
● MUDr. Martin Vejražka, Ph.D., 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
● Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D., Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
● doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
 
Cílové publikum: akademičtí pracovníci.
5. Workshopy laureátů Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole
 
V roce 2019 bylo během premiérového ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost
na vysoké škole oceněno pět laureátek a laureátů z řad akademických pracovníků vysokých škol. Cílem ceny je upozornit na
význam a důležitost kvalitní vzdělávací činnosti na vysokých školách, ocenit vynikající práci vysokoškolských učitelů, vyzdvihnout
příklady dobré praxe a významné inovace v oblasti vzdělávací činnosti. Právě příspěvky prvních oceněných přinesou ukázku
jejich vlastních metod a přístupů, díky nímž získali cenu, ale bude prostor i pro sdílení vlastní cesty a motivace, které vedou
oceněné k tomu být pro své studenty inspirujícími průvodci na cestě vzděláváním.
 
● doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
● PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
● doc. Mgr. Petr Habala, Ph.D., Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
● PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita v Plzni
 
Cílové publikum: management vysokých škol/pracovníci strategických útvarů.

 

6. Vzdělávání zaměřené na studující z pohledu akademických pracovníků i studujících
 
Jak inovovat vzdělávací činnost a jaké nástroje používat k rozvoji vzdělávací činnosti v konkrétních studijních programech
a kurzech? Blok shrne různé přístupy, nástroje a zkušenosti, které mohou být inspirací pro další akademické pracovníky i management
vysokých škol. Smyslem je poukázat na opravdu praktické využití těchto nástrojů, aby nesloužily pouze jako prázdná
hesla ve strategických dokumentech, ale aby je všichni aktéři chápali jako cestu ke zvýšení kvality vzdělávání. Blok je navíc
připravován v intenzivní spolupráci se Studentskou komorou rady vysokých škol, jejíž zástupci představí vlastní zkušenosti
s využíváním nástrojů ke zpětné vazbě k výuce i celé koncepci studijních programů.
 
● Rámec kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v České republice jako nástroj komunikace směrem ke studentům či
zájemcům o studium
● Jak využít výsledky učení k tvorbě kvalitních studijních plánů a programů
● Výstupy z učení v prostředí umělecké vysoké školy
Mgr. Soňa Nantlová, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
● Workshop k tvorbě a realizaci studijního programu inspirovaného finským vzdělávacím modelem – Inovativní podnikání
Ing. Václav Švec, Ph.D., Ing. Jana Křečková, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
● Student-centred learning očima studentů – motivace k hodnocení vyuky, zkušenosti ze zahraničních univerzit
zástupci Studentské komory Rady vysokých škol
● Perspektiva studentů v zajišťování kvality
Mgr. Michal Zima, Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 
Cílové publikum: management vysokých škol/pracovníci strategických útvarů/akademičtí pracovníci.
 
 
7. Co víme o studijní úspěšnosti
 
Ještě před několika lety byla studijní neúspěšnost spíše okrajovým tématem, dnes ale hýbe diskusemi na vysokých školách
i v médiích. Co jsme se za těch několik let naučili? Jak se míra neúspěšnosti vyvíjí a nakolik se liší mezi jednotlivými školami,
fakultami a typy programů? Co zjistily výzkumné projekty z poslední doby? Jaké přístupy se osvědčily a z čeho si můžeme vzít
poučení?
 
● Aktuální data o míře studijní (ne)úspěšnosti v ČR
Mgr. Šimon Stiburek, oddělení koncepční odboru vysokých škol MŠMT
● Podmínky úspěšného studia ze studentské perspektivy
zástupci Studentské komory Rady vysokých škol
● Opatření na úrovni vysokých škol: co se osvědčuje a na co se zapomíná
Dr. Aleš Vlk, Tertiary Education & Research Institute
● Predikční modely a jejich využití pro předcházení studijní neúspěšnosti
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
 
Cílové publikum: management vysokých škol/pracovníci strategických útvarů/akademičtí pracovníci/studenti.
 
 
8. Erasmus+ Without Papers
 
S ohledem na nutnost snižování administrativní zátěže Erasmus+ si klade Evropská komise za cíl digitalizovat procesy výměn
studentů v podobě iniciativy Erasmus+ without papers, která má umožnit vzdělávacím institucím díky elektronické výměně informací
snížit papírování, jak na straně vysokých škol, tak studentů. České vysoké školy se tak musí administrativně připravit na
tento přechod a postupně implementovat iniciativu Erasmus+ without papers. V příspěvku Česká zemědělská univerzita v Praze
představí své zkušenosti se zaváděním Erasmus+ without papers z pohledu strategického řízení, spolupráce s European University
Foundation, která projekt řídí a kooperace se zahraničními univerzitami. Na samotný úvod vystoupí k projektu Erasmus+
without papers zástupci MŠMT a DZS.
 
● prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy, Česká zemědělská univerzita v Praze
 
Cílové publikum: management vysokých škol/prorektoři pro zahraniční vztahy/pracovníci zahraničních
oddělení/pracovníci v IT.

 

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast na konferenci! 

Novinky / Upozornění
Výpadek firewallu a jím chráněných služeb V pátek dne 16.4.2021 od 15:30 hodin bude plánovaný výpadek firewallu pro ekonomické agendy, EGJE a STAG. Délka výpadku bude cca 30 minut.
Odstávka Versa ve středu 7.4. od 14.00 hodin Ve středu 7.4. od 14:00 nebude dostupný systém VERSO (ZAD, LL, CŽV) z důvodu upgradu systému. Odstávka potrvá cca do 19:00. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.
Výpadek autentizačních služeb 16. 3. 2021 Dne 16. 3. 2021 došo ve večerních hodinách k výpadku autentizačních služeb.
Plánovaný výpadek při upgradu páteřního routeru v Českých Budějovicích Plánovaný výpadek při upgradu páteřního routeru v Českých Budějovicích
Další novinky...
HelpDesk CIT

 

             

 

E-mail:  helpdesk@rt.jcu.cz

Více informací ZDE