Nacházíte se zde: Úvod / Dokumentace, návody / IDM - správa identit

Změna hesla IDM a hesla FreeRadius a osobního emailu pomocí portálu IDM

 

Změna hesla IDM, hesla FreeRadius a osobního emailu
pomocí portálu IDM
 

You can find some basic information in English langugage on the bottom of this text.

1. Změna hesla IDM

Portál IDM slouží uživatelům na Jihočeské univerzitě (dále JU) ke změně hesla IDM, ke změně hesla pro FreeRadius (wifi síť) a pro změnu osobní emailové adresy, evidované v IDM. Pro přihlášení se k portálu IDM lze použít URL adresy:

idm.jcu.cz

kterou zadáte do svého internetového prohlížeče. Tato URL adresa je dostupná jak ze sítě JU, tak i mimo ni. Pokud je IDM portál spuštěn ze sítě JU, po potvrzení takto zadané adresy se Vám na obrazovce objeví „Obrázek 1“, kde je třeba zadat svoje uživatelské jméno („Username“) a platné IDM heslo („Password“). Pokud je portál spuštěn mimo síť JU objeví se opět „Obrázek 1“, ale po vyplnění uživatelského jména a hesla mohou nastat dva případy. Pokud Vy jako uživatel máte heslo již změněné, tedy ne ve výchozím tvaru (viz níže), chování portálu je stejné jako při hlášení se k portálu ze sítě JU, pouze je zapotřebí potvrdit pole „Nejsem robot“ a následně k tomu pracovat s tzv. obrázkovou captchou, zde vybrat příslušné obrázky dle zadaného úkolu, který není při každém zavolání konstantní. Poté můžete heslo změnit (viz dále). Pokud uživatel má heslo stále výchozí, je na Váš osobní mail, který máte uveden v IDM zaslán email, ve kterém je uvedena URL adresa, platná 20 minut, po jejíž aktivaci se Vám je Vám dána možnost toto heslo změnit, stejným způsobem jako v předcházejícím případě. V případě, že osobní email u Vaší identity v IDM vyplněn není, jste na tuto skutečnost upozorněni současně s návodem, jak postupovat dále (odeslat příslušnou RT zprávu na Helpdesk JU, kde Vám Vaši osobní email adresu bude doplněna, po ověření Vaší identity a o tomto Vás budeme zpětným mailem informovat).

Obrázek 1

 

Získání přístupových údajů


IDM účet (uživatelské jméno) lze nalézt na adrese:

https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr

vyplněním políček PŘÍJMENÍ a RODNÉ ČÍSLO a zadáním funkce vyhledat (zobrazí se Vám IDM LOGIN neboli uživatelské jméno / username).

Tento IDM Login zadáte do pole „Uživatelské jméno“, viz výše obrázek č. 1.

Prvotní nastavení hesla IDM odpovídá korporátním pravidlům JU, tzn. JpRČ.,

kde:
J = 2.znak jména (velké písmeno, bez diakritiky)

p = 2.znak příjmení (malé písmeno, bez diakritiky)

RČ = rodné číslo bez lomítka, zakončené znakem tečka (“.“)

(např. identita Martin Novák s rodným číslem 900101/0001 má prvotní tvar hesla Ao9001010001.)

Toto heslo je z bezpečnostních důvodů, ale i ve vlastním zájmu uživatele, nutno změnit portálem IDM – tedy postupovat dle tohoto návodu. Pokud tato změna hesla IDM neproběhne, identita se nepřihlásí k žádné ze softwarových služeb JU, autentizovaných pomocí LDAP (tj. např. portál IS STAG, EGJE –výplatnice, akademická knihovna, menzovní a ubytovací systém, systém moodle, mailová služba atd.). Toto zpřísněné opatření vstupuje v platnost od 01.11.2019 v souladu s vyhláškou 82/2018Sb. Nové heslo si zapamatujte a v případě budoucích pochybností, že bylo někým odhaleno si jej neprodleně změňte!

Heslo IDM musí splňovat pravidla bezpečnostní politiky pro tvorbu hesel JU, tzn. jeho délka musí být minimálně 12 znaků a musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno malé písmeno a alespoň jednu číslici. Lze využít i speciální znaky, ale nepoužívat diakritiku. Dalším omezením je,
že heslo IDM nesmí obsahovat bezprostředně po sobě následující tři znaky, které jsou obsaženy v atributech:

jméno, příjmení, titul a uživatelské jméno.

Příklad: pokud uživatelské jméno je novakm99, nesmí heslo IDM obsahovat znaky “nov”, “ova”, “vak”, “akm”, “km9” či “m99”

Příklad: pokud identita má za jménem titul PhD., nesmí heslo IDM obsahovat znaky: “phd” a , “hd.”
atd…

Pro heslo FreeRadius (wifi síť) platí, že musí být dlouhé minimálně 8 znaků, obsahovat alespoň jedno velké písmeno, alespoň jedno malé písmeno, alespoň jednu číslici a nesmí být identické s heslem IDM. Lze využít i speciální znaky, ale opět nepoužívat diakritiku.

Jestliže se Vám ale přihlášení přesto nezdaří, kontaktujte správce IDM na e-mailové adrese idm@rt.jcu.cz.

V e-mailu uveďte Vaše jméno, příjmení, studentské/zaměstnanecké číslo a uživatelské jméno (IDM LOGIN), kterým se do portálu IDM přihlašujete! Dále stručně a výstižně popište vzniklý problém! Tyto upřesňující informace nám urychlí řešit Vaše požadavky. Správci IDM Vám mohou, po požádání a ověření Vaší identity, provést reset hesla do výchozího tvaru.

Pokud údaje vyplníte chybně, objeví se v pravém horním rohu obrazovky chybové hlášení – „Neplatné přihlašovací údaje“.

Po správném vyplnění těchto údajů („Uživatelské jméno“ a „Heslo“) a potvrzení klávesou „PŘIHLÁSIT“ portál nabídne obrazovku, kde lze zvolit funkci pro změnu IDM hesla, FreeRadius hesla anebo osobní emailové adresy. Příslušná funkce se aktivuje pomocí stejnojmenné
klávesy – viz „Obrázek 2“.

 

Obrázek 2

Po zvolení funkce „Změna uživatelského hesla“ se objeví obrazovka, kde je zapotřebí vyplnit naznačené údaje, tj. heslo IDM („Současné uživatelské heslo“), které se zadává z bezpečnostních důvodů (časová prodleva mezi zvolením příslušné funkce a zadáním konkrétních údajů pro změnu hesla).

Dále je zapotřebí vyplnit nově požadované heslo („Nové uživatelské heslo“) a toto poté potvrdit opakovaným zadáním identického hesla („Potvrzení nového hesla“).

Při vynechání údajů se objeví červeně upozornění s pokynem o vyplnění příslušného údaje
(tj. současné uživatelské heslo, nové uživatelské heslo, popř. nové uživatelské heslo pro ověření správnosti).

Všechny údaje je potřeba správně vyplnit. Při chybném vyplnění se zobrazí obrazovka s červeným textem, upozorněním o zjištěných chybách (heslo musí splňovat požadavky na kvalitu hesla, popř. zadaná hesla se neshodují).

Při změně hesla se současně zobrazují kritéria, která je nutno při změně hesla dodržet. A sice zelenou barvou kritéria splněná a hnědou barvou kritéria, která splněna nejsou, tyto je nutno v právě zadávaném hesle opravit.

Poté stisknout klávesu „ZMĚNIT HESLO“ a akce se provede. Po úspěšném dokončení se v pravém horním rohu krátce objeví text o úspěšném provedení („ZMĚNA HESLA PROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ“) a portál přejde na obrazovku „Obrázek 2“. Pokud bychom heslo změnit nechtěli, stiskneme klávesu „ZRUŠIT“, akce se neprovede a portál rovněž přejde na obrazovku „Obrázek 2“.


2. Změna hesla FreeRadius

V tomto případě je nejprve nutné opět vyplnit IDM heslo „Uživatelské heslo do IdM“ (jako v případě změny IDM hesla, z bezpečnostních důvodů) a poté přejdeme k zadání vlastního FreeRadius hesla a jeho potvrzení („Nové FreeRADIUS heslo“ a „Potvrzení nového FreeRADIUS hesla“). Nutno dodržet naznačená pravidla pro jeho vyplnění, stejně tak jako v případě změny hesla IDM

Pokud pravidla nedodržíme, objeví se chybové hlášení, analogicky jako při změně hesla IDM a ani při stisku klávesy „ZMĚNIT HESLO“ se akce neprovede.

V případě správného vyplnění po stisku klávesy „ZMĚNIT HESLO“ se akce se provede. Po úspěšném dokončení se v pravém horním rohu krátce objeví text o úspěšném provedení („ZMĚNA HESLA PROBĚHLA ÚSPĚŠNĚ“) a portál přejde na obrazovku „Obrázek 2“. Pokud bychom heslo změnit nechtěli, stiskneme klávesu „ZRUŠIT“, akce se neprovede a portál rovněž přejde na obrazovku „Obrázek 2“.


3. Změna osobního e-mailu

Nejprve je nutné v horní části obrazovky nastavit volbu, že skutečně chceme upravit osobní email, jehož nastavení je vidět hned pod touto volbou („Upravit osobní email“).
Na obrazovce je dále zobrazeno upozornění:
Zaškrtnutím tohoto checkboxu zřizuji automatické přesměrování mého korporátního e-mailu na moji ověřenou soukromou e-mailovou adresu, a to poté, co skončí můj zaměstnanecký či studentský vztah s Jihočeskou Univerzitou. Zároveň tímto dávám souhlas se zpracováváním a uchováváním mých osobních údajů v IdM pro účel přesměrování e-mailu. Tento souhlas je vydán na dobu neurčitou, odvolat jej mohu odškrtnutím tohoto checkboxu, čímž zároveň ukončím přesměrování e-mailové komunikace.

které upozorňuje na možnost automatického přesměrování korporátního emailu, viz text výše.
Pokud jsme nastavili volbu, požadující upravit osobní email (viz výše) zobrazí se požadavek na zadání nového osobního emailu a jeho potvrzení („Nový osobní e-mail“, „Potvrzení nového e-mailu“). Pokud některý z těchto údajů není vyplněn, opět se objeví červený text s upozorněním na tuto chybu. Po správném vyplnění odeslat tyto údaje pomocí klávesy „ZMĚNIT“ anebo celou akci je možno zrušit klávesou „ZRUŠIT“ a navrátit portál do stavu „Obrázek 2“. Pokud byl odeslán požadavek na změnu (klávesa „ZMĚNIT“), IDM portál odešle na uvedený osobní e-mail zprávu a portál přechází do stavu viz „Obrázek 3“.
 

Obrázek 3


Nejprve je nutné opět vyplnit předepsané údaje, tj. „Nový osobní e-mail“ a totéž pro kontrolu zopakovat v následující řádce „Potvrzení nového e-mailu“.  Poté odeslat tyto údaje pomocí
klávesy „ZMĚNIT EMAIL“ anebo celou akci je možno zrušit klávesou „ZRUŠIT“ a navrátit portál do stavu „Obrázek 3“.

Po stisku klávesy „POKRAČOVAT“ portál přejde na obrazovku „Obrázek 2“. Následně je nutno aktivovat příslušný e-mailový portál, tuto vygenerovanou zprávu otevřít a kliknout v ní na zobrazený odkaz, který vypadá takto:

Dobrý den,
ověření emailu proveďte pomocí následujícího
odkazu.

Tato akce způsobí realizaci změny email adresy v IDM a následuje informativní obrazovka
o úspěšném dokončení této akce. Po stisku klávesy „POKRAČOVAT“ portál přejde na obrazovku „Obrázek 2“.

Some basic information in English:

For your username, you can look at https://orgstr.jcu.cz/search_form_orgstr after entering surname and a personal identification number.

The default password is the second letter of your first name (without diacritics), the second letter of your surname(without diacritics), your personal identification number and at the end is a character ".". The first character of the password is a capital letter. In case you don't know your personal
identification number, contact the student department of your faculty.

Example: your name is John Smith and your personal identification number is 123456/7890, then your default password is:

Om1234567890.

With this default password you can sign-on to the IDM portal (URL: https://idm.jcu.cz) only! On this site you have to change this password!
 
Once you have changed it, you can use it for your sign-on to the applications at the University of South Bohemia.


In case of any problems with login to the portal IS/STAG, please contact the administrator IDM to the email address idm@rt.jcu.cz.

In case of any problems with the portal IS/STAG (not login!), please contact the administrator to the email address stag@rt.jcu.cz.

If you have any other problem, please contact the administrator to the email address rt@rt.jcu.cz.


In an email, please provide your full name, student number, username and concise description of the problem! This information helps us accelerate meet your requirements.

Novinky / Upozornění
Odstávka EGJE Dnes 1.6.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE Dnes 26.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE V pondělí 22.5.2023 od 11:00 do 12:00 hodin proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legislativních úprav. Děkuji za pochopení.
Odstávka EGJE Dnes 20.4.2023 od 11:00 do 12:00 proběhne odstávka programu EGJE z důvodu instalace legistivních úprav. Děkuji za pochopení.
Další novinky...
HelpDesk CIT

 

             

 

E-mail:  helpdesk@rt.jcu.cz

Více informací ZDE